Entsorgungsnachweise

AVV 080111
SNH19V403000 04.12.2023 - 02.12.2028
SNH19V403445 AVV 080111.pdf
PDF-Dokument [3.9 MB]
AVV 120107
SNH19V707578 01.07.2019 - 30.06.2024
Abfallschlüssel 120107.pdf
PDF-Dokument [4.3 MB]
AVV 120109
SNH19V707281 04.12.2023 - 03.12.2028
SNH19V709316 AVV 120109.pdf
PDF-Dokument [3.8 MB]
AVV 120301
SNH16V403185 15.09.2020 - 14.09.2025
SNH19V403185 AVV 120301.pdf
PDF-Dokument [86.4 KB]
AVV 130204
SNH19V709425 07.02.2024 - 06.02.2029
SNH19V709425 AVV 130204.pdf
PDF-Dokument [3.5 MB]
AVV 130205
SNH19V707280 05.12.2023 - 04.12.2028
SNH19V709317 AVV 130205.pdf
PDF-Dokument [3.5 MB]
AVV 130310
SNH19V707279 03.12.2023 - 02.12.2028
SNH19V709314 AVV 130310.pdf
PDF-Dokument [3.7 MB]
AVV 130507
SNH19V709370 22.12.2023 - 21.12.2028
SNH19V709370 AVV 130507.pdf
PDF-Dokument [4.0 MB]
AVV 130702
SNH19V709315 03.12.2023 - 02.12.2028
SNH19V709315 AVV 130702.pdf
PDF-Dokument [3.8 MB]
AVV 130703
SNH19V403419 04.12.2023 - 03.12.2028
SNH19V403419 AVV 130703.pdf
PDF-Dokument [3.3 MB]
AVV 140603
SNH19V403444 03.12.2023 - 02.12.2028
SNH19V403444 AVV 140603.pdf
PDF-Dokument [3.9 MB]
AVV 150110
SNH19V403092 30.09.2019 - 29.09.2024
Abfallschlüssel 150110.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
AVV 150202
SNH19V403443 03.12.2023 - 02.12.2028
SNH19V403443 AVV 150202.pdf
PDF-Dokument [3.9 MB]
AVV 160107
SNH19V708564 30.11.2021 - 29.11.2026
SNH19V708564 AVV 160107.pdf
PDF-Dokument [3.2 MB]
AVV 160110
SNH19V400164 07.07.2020 - 06.07.2025
SNH19V403164 AVV 160110.pdf
PDF-Dokument [5.1 MB]
AVV 160113
SNH19V708954 08.01.2023 - 07.01.2028
Abfallschlüssel 160113.pdf
PDF-Dokument [2.3 MB]
AVV 160114
SNH19V709210 18.08.2023 - 17.08.2028
SNH19V709210 AVV 160114.pdf
PDF-Dokument [3.8 MB]
AVV 160121
SNH19V403324 22.06.2022 - 21.06.2027
SNH19V403324 AVV 160121.pdf
PDF-Dokument [86.5 KB]
AVV 160504
SNH19V403123 10.03.2020 - 09.03.2025
SNH19V403123 AVV 160504.pdf
PDF-Dokument [6.7 MB]
AVV 160601
SNH19V709369 22.12.2023 - 21.12.2028
SNH19V709369 AVV 160601.pdf
PDF-Dokument [3.6 MB]