Entsorgungsnachweise

AVV 080111
SNH19V403000 04.12.2018 - 03.12.2023
Abfallschlüssel 080111.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 120107
SNH19V707578 01.07.2019 - 30.06.2024
Abfallschlüssel 120107.pdf
PDF-Dokument [4.3 MB]
ASN 120109
SNH19V707281 06.12.2018 - 05.12.2023
Abfallschlüssel 120109.pdf
PDF-Dokument [1.1 MB]
ASN 120301
SNH16V403185 15.09.2020 - 14.09.2025
SNH19V403185 AVV 120301.pdf
PDF-Dokument [86.4 KB]
ASN 130204
SNH19V707410 08.02.2019 - 07.02.2024
Abfallschlüssel 130204.pdf
PDF-Dokument [1.3 MB]
ASN 130205
SNH19V707280 06.12.2018 - 05.12.2023
Abfallschlüssel 130205.pdf
PDF-Dokument [1.4 MB]
ASN 130310
SNH19V707279 04.12.2018 - 03.12.2023
Abfallschlüssel 130310 (130701, 130207, [...]
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 130507
SNH19V707332 02.01.2019 - 01.01.2024
SNH19V403185 AVV 120301.pdf
PDF-Dokument [86.4 KB]
ASN 130702
SNH19V707276 04.12.2018 - 03.12.2023
Abfallschlüssel 130702.pdf
PDF-Dokument [4.2 MB]
ASN 130703
SNH16V402981 05.12.2018 - 04.12.2023
Abfallschlüssel 130703.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 140603
SNH19V402999 04.12.2018 - 03.12.2023
Abfallschlüssel 140603.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 150110
SNH19V403092 30.09.2019 - 29.09.2024
Abfallschlüssel 150110.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 150202
SNH19V402998 04.12.2018 - 03.12.2023
Abfallschlüssel 150202.pdf
PDF-Dokument [4.1 MB]
ASN 160107
SNH19V708564 30.11.2021 - 29.11.2026
SNH19V708564 AVV 160107.pdf
PDF-Dokument [3.2 MB]
ASN 160110
SNH19V400164 07.07.2020 - 06.07.2025
SNH19V403164 AVV 160110.pdf
PDF-Dokument [5.1 MB]
AVV 160113
SNH19V708954 08.01.2023 - 07.01.2028
Abfallschlüssel 160113.pdf
PDF-Dokument [2.3 MB]
ASN 160114
SNH19V707138 10.09.2018 - 09.09.2023
Abfallschlüssel 160114.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]
ASN 160121
SNH19V403324 22.06.2022 - 21.06.2027
SNH19V403324 AVV 160121.pdf
PDF-Dokument [86.5 KB]
ASN 160504
SNH19V403123 10.03.2020 - 09.03.2025
SNH19V403123 AVV 160504.pdf
PDF-Dokument [6.7 MB]
ASN 160601
SNH19V707331 02.01.2019 - 01.01.2024
Abfallschlüssel 160601.pdf
PDF-Dokument [1.2 MB]